TRA CỨU HÓA ĐƠN

 Truy xuất hóa đơn bằng mã bí mật (Searching E-Invoice by code)

Mã nhận HĐ (Code) (*)
Mã (Check code): (*)

Hướng dẫn

TRA CỨU THEO MÃ BÍ MẬT

* Vui lòng nhập mã bí mật đã gửi trong email để tải hóa đơn điện tử

Instruction

Tracking by secret code

* Please fill in secret code which was sent to your registered email to download invoice.