TRA CỨU HÓA ĐƠN

 Truy xuất hóa đơn bằng thông tin lô hàng (Searching E-Invoice by shipment information)

Mã số thuế (Tax code) (*)
Số container hoặc số booking hoặc số bill
 (Container number/booking number/bill number) (*)

Hướng dẫn

TRA CỨU THEO LÔ HÀNG

* Vui lòng nhập mã số thuế và số container hoặc số Booking, hoặc số bill để tải hóa đơn điện tử

+ Hóa đơn 1 container, vui lòng điền số cont.

+ Hóa đơn từ 2 container trở lên, vui lòng điền số Booking hoặc số Bill

* Khuyến khích lấy hóa đơn sau 3 ngày kể từ ngày cuối giao nhận container cuối cùng để đảm bảo tất cả các hóa đơn đã sẵn sàng.

* Thời gian tra cứu hóa đơn trong vòng 6 tháng.

* Quý khách có thể tham khảo số booking/ số bill trên phiếu EIR để tránh sai sót dẫn đến không tìm được hóa đơn.

* Trường hợp không thể truy xuất hóa đơn bằng các cách trên, vui lòng email về địa chỉ CMITOPSGAT@CMIT.COM.VN để được hỗ trợ.

Instruction

Tracking by shipment

- Please fill in the company tax code and container number/booking number/ BL number to download invoice.

+ For invoice of a single container, please fill in container number.

+ For invoice of 2 containers and above, please fill in booking number or Bill of lading number.

- You are suggested to access the portal after 3days from the transaction date of the last container to ensure the availability of invoice in system.

- Invoices will be kept 6 months from the day of issuance.

- BL number/ Booking number will be input onto EIR ticket for your tracking purpose.

- If invoice cannot be found, please contact CMITOPSGAT@CMIT.COM.VN for assistance.